September 11, 2017

Školení tenisových trenérů

Školení tenisových trenérů probíhá ve třech stupních: Trenér 3. třídy: školení trenérů 3. třídy realizují jednotlivé oblastní tenisové svazy, přehled termínů, zodpovědné osoby, místa a regionu je možno najít na titulní stránce webu ČTS (), kde je možno se i přihlásit. Školení probíhá formou dvou víkendových bloků (2× pátek až neděle) a je zakončeno závěrečnými teoretickými a praktickými zkouškami. Průkaz trenéra 3. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 2. třídy, neopravňuje však k vydání živnostenského listu.

Trenér 2. třídy: školení trenérů 2. třídy realizuje z pověření Českého tenisového svazu jeho Metodická komise, informace je možno najít na titulní stránce (), kde se lze i přihlásit. Školení probíhá ve dvou etapách – Obecná část (5 dní) a Specializace (6 dní) v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově. Uchazeči o zařazení se mohou průběžně přihlašovat přes web Českého tenisového svazu (http://www.czte­nis.cz/skoleni) a spolu s přihláškou musí splnit následující předpoklady: (1) vlastnit platný průkaz trenéra 3. třídy získaný před 12 měsíci či dříve, minimální věk 20 let v době zahájení školení, úspěšné absolvování praktických přijímacích zkoušek z tenisových dovedností, vyplnit dotazník o dosavadní aktivní trenérské činnosti (v přihlášce). Absolventům VŠ tělovýchovného směru je možno na základě předloženého dokladu o ukončeném vzdělání uznat obecnou část školení a upravit výši poplatku za školení. Účastníky školení vybírá MK ČTS na základě předložených dokladů, počet uchazečů je omezen na 45 osob. Školení probíhá internátní formou fakultativně lze volit variantu s nebo bez ubytování a stravy. Poslední den specializace se konají závěrečné zkoušky z metodických výstupů; písemná zkouška z teorie (test) probíhá elektronickou formou. Úroveň tenisových dovedností, zkouška z metodických výstupů a zkouška z teorie jsou hodnocený známkou 1 (nejlepší) až 4 (neuspěl/-la). Obecná část je zajišťována kvalifikovanými lektory z tělovýchovných vysokých škol, specializace lektory ČTS. Průkaz trenéra 2. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 1. třídy, opravňuje k vydání živnostenského listu.

Trenér 1. třídy: školení trenérů 1. třídy realizují na základě smlouvy s Českým tenisovým svazem FTVS UK v Praze a FSpS MU v Brně. Studium je dvouleté, obsahuje předměty obecného základu (např. biomechanika, psychologie, sportovní trénink, fyziologie, regenerace, výživa, atd.) a výuku specializace. Výuka obecného základu probíhá formou přednášek, výuka specializace probíhá formu přednášek a praxe. Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou, průkaz trenéra 2. třídy získaný před 12 měsíci či dříve, úspěšné absolvování přijímací zkoušky z tenisových dovedností (s přihlédnutím k výsledkům závěrečných zkoušek pro II. třídu). Podrobné informace jsou na www stránkách ČTS a FTVS Praha a FSpS Brno.

February 18, 2011

14. mezinárodní sympozium Sport a věda

Informace + přihláška (doc)

February 5, 2011

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM „APLIKACE VĚDECKÝCH POZNATKŮ V TENISE“ V PROSTĚJOVĚ 2011

1. informace
Český tenisový svaz a Sport a věda, o. s. pořádají ve spolupráci s Městem Prostějov, Olomouckým krajem a TK Plus Prostějov pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy tradiční mezinárodní sympozium „Aplikace vědeckých poznatků v tenise“.

Sympozium proběhne v Prostějově v areálu Národního tenisového centra MORAVA v hotelu Tennis Club ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2011.

Hlavní přednášejícím bude tentokrát KEITH REYNOLDS (GB, ITF Coach) s přednáškovým cyklem (4×1,5h teorie a praxe na kurtu) Developing mental skills while coaching (rozvíjení psychických schopností při koučování). Dalšími lektory budou doc. J. Zháněl (FTK UP), Prof. F. Vaverka (FTK UP), Dr. M. Černošek (TK Plus), Mgr. J. Balaš (ČTS), F. Poledna (Ammersports), P. Klimek (ČTS) a další.
Bližší informace včetně přihlášky a programu budou zveřejněny v únoru na a na ?//www.i-tenis.cz (jz).

January 6, 2011

Symposium Tennis Europe 2010 v Moskvě

Příspěvky 1 (zip), příspěvky 2 (zip), příspěvky 3 (zip)

Ve dnech 15–17. 10. 2010 se uskutečnilo další sympozium Tennis Europe a to na ruské národní Univerzitě sportu, tělesné výchovy a turismu v Moskvě. Za Metodickou komisi Českého tenisového svazu se sympozia zúčastnil Petr Klimek a jeho dalším účastníkem byl trenér Daniel Filjo z TK Sparta Praha.

Hlavní tématem třídenního sympózia byla problematika „Developing successful players for the future“ (Jak rozvíjet úspěšné hráče budoucnosti). Toto sympózium bylo především zajímavé z toho pohledu, že trenéři z celé Evropy měli možnost porovnat názory na tuto problematiku z pohledu „východoevropského“ (především ruského) a „západoevropského“. Počet přednášek a prezentací byl rozdělen rovnoměnrně mezi názory „ruských“ a „západoevropských“ expertů. Tyto prezentace se především zabývaly pohledy na to, jak vychovávat budoucí tenisové šampióny. Docházelo k výměně názorů jaké používat tréninkové prostředky, probíhala diskuze o formě moderního tréninku techniky, taktiky, mentálních dovedností, ale byly i prezentovány praktické úkazky výuky.

Mezi nejzajímavější přednášky patřily přednášky S. Martense a M.DeVyldera „Kam směřuje tenis?“, Petera Borna „Rozvoj hry juniorů“, B. Elliota „Využití biomechaniky k rozvoji techinky“, praktická ukázka Maxima –„Rozvoj koordinace u dětí“, J.Landlingera „Biomechanické rozdíly u forhendu mezi ITF a ATP hráči“, B. Elliotta „Praktická ukázka toho, jak biomechanicky analyzovat podání“, V. Yanczuka „Praktická ukázka práce s dětmi na dvorci“. Přednášky na tomto sympóziu měli i současný světový hráč I. Andreev a bývalá vynikající francouzská hráčka N.Tauziat. Pro oba to byla premiéra z pohledu přednášejících a setkala se s kladným ohlasem.Jednotlivé přednášky můžete nalézt v elektronické podobě a v původní verzi na oficiální webové stránce Metodické komise Českého tenisového svaz nebo přímo na http://www.ten­niseurope.org/…EC­S2010.aspx
Podrobnější, nejpodstatnější a nejzajímavější názory ze všech přednášek ze Sympozia TE budou prezentovány na tradičním Sympoziu „Sport a věda“ pořádaném koncem března 2011 v Prostějově.

Petr Klimek
Člen metodické komise ČTS

http://www.ten­niseurope.org/…EC­S2010.aspx


INFORMACE O ŠKOLENÍ TRENÉRŮ TENISU II. TŘÍDY 2011

Metodická komise ČTS oznamuje, že školení trenérů 2. třídy proběhne v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově ve dvou etapách: 18. – 22. 4. 2011 obecná část; 19. – 25. 9. 2011 specializace.
Přihlášku a vyplněný dotazník zašlete nejpozději do 25. února 2011 na sportovní úsek Českého tenisového svazu (Pavlína Kordová, , tel.: 222 333 405, mobil: 777 922 383) spolu s kopií průkazu trenéra tenisu III. třídy (v době zahájení školení musí mít uchazeč minimálně 20 let a vlastnit trenérský průkaz III. třídy minimálně 1 rok). Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč (-ka) nebude přijat!!! Absolventům oboru Tělesná výchova na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR je možno na základě předložení kopii dokladu o ukončeném vzdělání uznat obecnou část školení (2. –5. den) a upravit cenu za školení na 17 000 Kč.
Účastníky školení vybere Metodická komise Českého tenisového svazu na základě předložených dokladů do 15. března 2011 a zašle jim elektronicky (emailem) informaci o přijetí. Počet uchazečů je omezen na 45 osob, při vyšším počtu zájemců bude kritériem pro přijetí doba od vystavení průkazu trenéra III. třídy.
I. program jarní části
1. den: 10 – 12h rozehrání (není povinné).
12–13h prezentace (nutno předložit průkaz trenéra III. třídy, průkaz totožnosti, doklad o zaplacení poplatku za školení).
13 – 14h oběd a informace ke vstupním zkouškám z tenisových dovedností
14 – 17h vstupní zkoušky z tenisových dovedností, 18 – 19h vstupní informace ke školení
2. – 5. den: obecná část
Účastníkům, kteří nesplní vstupní zkoušku z tenisových dovedností, bude vrácen zaplacený poplatek za školení po odečtení nákladů na 1. den ve výši 1000 Kč.
II. program podzimní části
6. – 12. den výuka specializace + metodické výstupy
Výuka bude probíhat cca 10 vyučovacích hodin denně s přestávkou na oběd a večeři, účast na výuce je povinná. Školení probíhá internátní formou, tedy včetně ubytování a stravy (výjimky nejsou možné). Poslední den specializace se konají závěrečné zkoušky z metodických výstupů; písemná zkouška z teorie (test) proběhne asi za 1 měsíc (současně v Prostějově a v Praze). Úroveň tenisových dovedností, zkouška z metodických výstupů a zkouška z teorie jsou hodnocený známkou 1 (nejlepší) až 4 (neuspěl/-la).
Obecná část je zajišťována vyučujícími z tělovýchovných fakult, specializace lektory ČTS. Ubytování a strava je zajištěna v hotelu Tennis Club v Prostějově.

Cena školení v roce 2011 je stanovena na 21 000 Kč (výuka, ubytování, strava, kurty, studijní literatura) a je nutno ji uhradit po obdržení informace o přijetí na číslo účtu, které bude zasláno spolu se zprávou o přijetí nejpozději do 15. 4. 2011. Kopie požadovaných dokladů předloží frekventanti při prezentaci 18. 4. 2011.


Za MK ČTS     Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS
Praha/Prostějov 4. 1. 2011

April 4, 2009

Symposium Tennis Europe 2008 v Londýně

V Londýně se ve dnech 23. – 25. října 2008 konalo symposium Evropské tenisové federace (Tennis Europe) pod názvem „Europen Coaches Symposium“, jehož se za Český tenisový svaz se zúčastnili Doc. RNDr. J. Zháněl a Mgr. I. Dušek. Symposium se konalo v nádherném areálu nového Národního tenisového centra v (LTA National Tennis Centre, otevřeno 2007) v Roehamptonu. V průběhu třídenního programu vyslechli účastníci z celé Evropy celkem 21 odborných příspěvků a shlédly praktické prezentace zabývajících se celou šíří tenisové problematiky.
Jednotlivé příspěvky jsou v elektronické podobě k dispozici na oficiální webové stránce Českého tenisového svaz pod odkazem Metodická komise – články. Přínosné bylo propojení teorie s praxí – přednášeli jak odborníci z evropských vysokých škol, kteří prezentovali výsledky výzkumů v oblasti tenisu (Ferrauti, Benke, Landlinger), tak i přední trenéři (Alvarino) a bývalí hráči (Rusedski). V oficiálních i kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, s některými lektory byla projednána možná účast na odborných seminářích pořádaných každoročně Metodickou komisí Českého tenisového svazu v Prostějově.
Zpracoval Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS

Příspěvky:
Testing and Training Endurance with young Tennis Players
Female Tennis Journey
Tennis…Play and Stay
Transition from clay to hard courts during competitive season
From High Performance Player to High Performance Coach
The next Generation of Tennis Player
The Development of Professional tennis
Speed & Precision of the Groundstrokes in High Performance Tennis
ITF Juniors… Competition & Education
Performance Wheelchair Tennis
Dealing with parents of young tennis players
Psychological characteristics of teen girl athletes
Video software for matchanalysis
Developement of successful peterns in womens tennis
Performance Psychology in Tennis
Monitoring Training Load
Getting Back on Track
Differential Coordination and Speed Training for Tennis Footwork
On – Court Tennis Training. IT Control Methodology.
Photos

27. Symposium Tennis Europe ve Stockholmu

Ve švédském Stockholmu se ve dnech 11.-16. října 2006 konalo 27. symposium Evropské tenisové federace (Tennis Europe) pod názvem „The Coaches Workshop for Europe“, jehož se za Český tenisový svaz se zúčastnili Doc. RNDr. J. Zháněl. (předseda MK ČTS) a Dr. F. Zlesák jako lektor TE. V průběhu čtyřdenního programu vyslechli účastníci z celé Evropy velké množství odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe.
Příspěvky, které TE poskytlo v elektronické podobě, jsou nabízeny české tenisové veřejnosti na oficiální webové stránce Českého tenisového svaz pod odkazem metodická komise – články. V oficiálních diskusích i v kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, zejména byla diskutována otázka sjednocení procesu vzdělávání tenisových trenérů v rámci Evropské unie, které je Evropskou tenisovou federací připravováno. S některými lektory bylo rovněž hovořeno o možnosti účasti na odborných seminářích pořádaných pravidelně Metodickou komisí Českého tenisového svazu.
Zpracoval Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS


Soubory:
Antoun1, Antoun2, BachmannMeier, Bachmann-Meier1, Bastiaens1, Bastiaens2, BornKleinoder, Born-Kleinoder1, Duarte, Fraayenhoven, Fraayenhoven1, Hageskog, Hageskog-Edberg1, Kvist, Kvist1, Linder, Martens-Wylleman, Martens-Wylleman1, Martens-Wylleman2, Miley1, Pestre1, Rouchon1, Rouschon, Schönborn1, Unierzyski, Unierzyski1, Zlesak1

Workshop ITF v Turecku

Workshopu ITF, který se pod názvem „Quality Coaching for the Future“ konal v Antalyi v Turecku, se za Český tenisový svaz se zúčastnili Dr. RNDr. J. Zháněl a Dr. F. Zlesák. V průběhu pětidenního programu proběhlo za účasti předních tenisových expertů z celého světa velké množství odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe.

25. Sympozium Tennis Europe v Portugalsku

Sympozia evropské tenisové asociace (Tennis Europe) se na konci října 2002 ve Vale do Lobo v Portugalsku přední tenisoví trenéři a experti z dvaadvaceti evropských zemí; za Český tenisový svaz se zúčastnili Dr. RNDr. J. Zháněl a Dr. F. Zlesák – členové Metodické komise Českého tenisového svazu. V průběhu náročného celodenního programu sympozia bylo možno slyšet a vidět dvacet osm odborných přednášek a praktických prezentací zabývajících se širokou paletou tenisové problematiky – od příspěvků zabývajících se činností jednotlivých národních tenisových svazů až po odborné příspěvky k jednotlivým oblastem tenisové teorie i praxe. V oficiálních diskusích i v kuloárových rozhovorech byly vedeny četné diskuze mezi zástupci jednotlivých svazů, ze strany zástupců ČTS svaz byla rovněž předjednána možnost konání Evropského trenérského sympozia v České republice (jz).
K vystoupením, které vzbudily největší zájem a setkaly se s velmi příznivým ohlasem, patřily následující prezentace:

Antoni Girod (FRA), psycholog s praktickými zkušenostmi z práce s předními francouzskými hráči, hovořil o zásadní důležitosti psychické odolnosti a schopnostech hráčů vyrovnávat se s porážkami, ale i o důležitosti optimálního vyrovnání se s úspěchy. Jako podstatné psychické schopnosti tenisového hráče označil motivaci, koncentraci, odvahu a vnitřní klid a hovořil o různých technikách napomáhajících optimalizovat úroveň jednotlivých schopností a způsob myšlení hráče. Postoj a přístup hráče k utkání označil jako klíčový moment ovlivňující zásadním způsobem celkovou psychiku hráče a jeho vnitřní stav.

Richard Schőnborn (GER) se ve své prezentaci zabýval především požadavkem na co nejvyšší kvalitu práce s předními mladými hráči a podrobně vysvětlil, co je touto vysokou kvalitou myšleno – mj. komplexní, optimálně strukturovaný trénink, vysoká specifičnost kondiční přípravy, co nejvyšší taktická věrohodnost každého tréninku. Široce též rozebral podstatu talentu a zdůraznil potřebu dlouhodobě a velmi systematicky rozvíjet všechny jeho složky. Též zdůraznil zásadní význam přístupu samotného hráče ke všem činnostem.

Hans-Peter Born (GER) přednesl nesmírně obsažnou prezentaci popisující současný přístup Německého tenisového svazu ke kategorii mladších žáků. I on zdůraznil potřebu vysoké odbornosti a systematičnosti při práci s talentovanými jedinci, neboť právě věk před pubertou je nejvhodnější pro rozvoj mnoha motorických schopností a technických dovedností. Připomněl význam pozitivní atmosféry při práci s touto věkovou kategorií a varoval před upřednostňováním významu výsledků v tomto věku na úkor všestranného kondičního rozvoje a komplexního technicko-taktického vývoje hráče.

Ulf Petersson (SWE) hovořil o „švédské cestě“, resp. o způsobu práce s mladými talentovanými hráči ve Švédsku. Vyzdvihl význam všestrannosti a důležitosti vedlejších sportů až do věku 12–14 let (lyžování, kopaná, hokej, házená, atletika). V další části prezentace přiblížil trénink nejlepších švédských juniorů v jediném (!!!) národním tréninkovém středisku v Bastadu. Zdůraznil též význam klubů pro švédský tenis, které tvoří „podhoubí“ celého švédského tenisu jsou jedinou zásobárnou pro svazové tenisové centrum v Bastadu.

Vystoupení Bernarda Pestreho a Patrica Beusta (FRA) zaujalo celkovým popisem dokonalé propracovanosti francouzského tenisového systému, který je v současnosti bezesporu nejkvalitnějším v Evropě. Oba experti informovali o neustálém vylepšování a drobných úpravách jednotlivých článků této pyramidy na základě pravidelných analýz a hodnocení. Velmi zajímavý byl popis činnosti travelling týmů a způsob jak Francouzský tenisový svaz se snažíasistovat předním mladým hráčům v oblasti jejich vzdělání.

Ivo van Aken (BEL) popsal způsob využití sporttesterů v tréninku tenisu. Monitorování tepové frekvence při tréninku významně napomáhá optimalizovat tréninkovou zátěž a určovat správné intervaly zátěže a odpočinku. Zdůraznil potřebu vysoké intenzity tréninku, která se musí co nejčastěji pohybovat v blízkosti individuálního anaerobního prahu každého hráče a o nesmírné důležitosti intervalů odpočinku a respektování potřebných délek intervalů zátěže resp. odpočinku. Připomněl význam respektování individuálního přístupu a aktuálního stavu hráče a úrovně aktuální trénovanosti.

Hrvoje Zmajic (CRO) ve velmi zajímavé názorné prezentaci vyzdvihl význam rozvoje vysoké dynamiky a rychlosti úderů již v žákovských kategoriích do 12 r. a upozornil na nesprávné přeceňování významu kontroly a přehnané jistoty úderů právě na úkor rozvoje rychlosti úderů.

Goran Bubanj, kapitán jugoslávského DC týmu, předvedl velmi zajímavou praktickou ukázku tréninku, při kterém se hráči postupně snaží plně zautomatizovat nejčastěji se vyskytující herní „schemata“ objevující se v utkáních. Jejich dokonalé zvládnutí (automatizace) šetří hráči čas potřebný k rozhodování v jednotlivých herních situacích a zvyšuje úspěšnost jeho hry. Nezanedbatelné je též sebevědomí, které hráč získá dokonalým zvládnutím určitých kombinací. Podmínkou však je vysoká podobnost herních cvičení se situacemi v utkáních a „otevřenost“ těchto drilů při jejich procvičování.

Vynikající byla přednáška Dr. Babette Pluim (NL) o aplikaci nejnovějších poznatků z medicíny při ošetřování a léčení drobných i vážnějších úrazů a poranění vyskytujících se v tenisu. Podala též informaci o nenovějších přístupech k pitnému režimu, optimální výživě a nutričním doplňkům, které se uplatňují v tenise. Součástí velmi komplexní přednášky byla i doporučení pro optimální pozápasovou regeneraci.

Zaujalo i vystoupení Piotra Unierzskyho (POL), který se pokusil na základě dlouhodobého sledování pohybových, kondičních a somatických faktorů popsat model hráče, který má největší předpoklady úspěšně zvládnout přechod z juniorské kategorie do profesionálního tenisu.

Soukromou prezentaci na kongresu přednesl i Marek Moravec (CZ). V praktické ukázce rozdílných herních cvičení vyzval přihlížející trenéry, aby se interaktivní formou pokusili ohodnotit význam jednotlivých předváděných cvičení na obecný a specifický rozvoj tenisových dovedností hráče. Pomůckou k hodnocení byl rozdaný textový návod, který byl bohužel napsán málo srozumitelnou „angličtinou“, s mnoha výrazovými, gramatickými a pravopisnými chybami a mnozí ze zúčastněných proto nepochopili jak smysl jednotlivých cvičení, tak celé prezentace (fz).

PEDALO – TRÉNINKOVÉ NÁČINÍ PRO ROZVOJ KOORDINACE A ROVNOVÁHY

Úvod
Pedalo je tréninkový a diagnostický prostředek pro rozvoj koordinace a rovnováhy – je to vlastně vozíček o šesti kolech, která jsou spojena pomocí dvou nášlapných plošin(viz obrázek). Dovolujeme si učitelům, trenérům, rodičům i sportovcům nabídnout některá cvičení pro využití pedala ve škole, v tréninku i v rodině.

Pedalo lze použít jako výborný tréninkový prostředek pro rozvoj koordinace a rovnováhy. Jeho užití oživuje a zpestřuje trénink, zábavnou formou je možno dosáhnout požadovaného účinku – tedy rozvoje celkové koordinace pohybu a rozvoje dynamické rovnováhy, jejichž význam pro řadu sportů je nepochybný.

Cvičení s pedalem je vhodné zařazovat do úvodní části tréninku. Doba cvičení na pedalu by neměla přesáhnout 20 minut. Užití pedala je rovněž dobrým testem tzv. docility (motorické neboli pohybové učenlivosti) u osob, které se s ním seznamují poprvé. Někdo se správný způsob pohybu naučí po třech pokusech, někdo s tím má problémy delší dobu – je to signál o úrovni pohybové (motorické) učenlivosti. Po opakovaném provádění dochází ke stabilizaci výkonnosti. Pedalo je výborný tréninkový prostředek a cvičení na něm děti baví. Při užití pedala v tréninku je třeba dodržovat dále uvedené zásady bezpečnosti.

Zásady bezpečnosti
Pedalo užívejte pokud možno v tělocvičně či v hale na rovném povrchu (linoleum, koberec, guma – ne na venkovních površích)
První pokusy je vhodné provádět s dopomocí trenéra (držení za ruku)
Nejdříve se zaměřte na nácvik správné techniky jízdy na pedalu: pokrčená kolena, snížené těžiště těla, mírný předklon, udržování rovnováhy za pomocí rukou
Je vhodné začínat nejdříve pomalou jízdou vpřed po kratší dobu
Doporučuje se postupovat od jednodušších cviků ke složitějším
Cviky je nutno provádět ve sportovní obuvi – nikdy naboso
Pedalo je určené pro osoby s hmotností do asi 80 kg
Při zablokování pedala nepoužít násilného narovnání (nebezpečí poškození)

PŘEHLED CVIČENÍ NA PEDALU

Cvičení jednotlivců:
1. Jízda vpřed

  • s dopomocí trenéra

s tyčemi jako oporou na stanovenou vzdálenost
na vzdálenost na čas

2. Jízda vzad
s dopomocí trenéra
s tyčemi jako oporou
na stanovenou vzdálenost
na vzdálenost na čas

Modifikace při jízdě vpřed a vzad (ztížení)
ruce v bok
ruce spojené za zády
ruce v týl
zavázané oči (s doprovodem trenéra)

3. Cvičení s míčem (na volejbal, tenis či gumový)
jízda vpřed i vzad s míčem v rukou
za jízdy odhazovat míč trčením trenérovi
za jízdy hod míčem přes hlavu vpřed a vzad
za jízdy hod míčem jednoruč (levá, pravá)
za jízdy driblování míčem o zem
za jízdy házení a chytání míčem (levá, pravá)

  • za jízdy žonglování tenisovými míčky (2 popřípadě 3)


4. Jízda s tenisovou raketou vpřed a vzad za jízdy odrážení míče forhendem
za jízdy odrážení míče backhandem
za jízdy střídání forhendu a backhandu
za jízdy odehrání forhendu či backhandu na trenéra (nejde techniku)

trenér nahraje míč, hráč jej odehrává forhendem či backhandem ( výměny)

II. Cvičení dvojic
Jízda vpřed ve dvojici
hráči se při jízdě drží za ruce (dbát na bezpečnost)

Jízda vzad ve dvojici

  • hráči se při jízdě drží za ruce (dbát na bezpečnost)


Modifikace pro jízdu vpřed i vzad: jedna ruka v bok
3. Cvičení ve dvojici s míčem

  • dvojice stojí na pedalech proti sobě (3 až 4 metry) a hází si míčem

hráči se pomalu přibližují a házejí míčem za jízdy hráči se pomalu vzdalují a házejí míčem za jízdy
jeden hráč jede vpřed, druhý vzadu a házejí míčem za jízdy
hráči provádějí hody trčením, přes hlavu, jednoruč (levá, pravá)
hráči střídavě driblují a odhazují míč protihráči
hráči házejí se dvěma míči; každý má jeden a házejí oba současně

4. Cvičení s tenisovou raketou ve dvojicích
hráči stojí na pedalech proti (3 až 4 metry) a odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě
hráči se na pedalech plynule přibližují a vzdalují a současně odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě
jeden hráč jede vpřed, druhý vzad (snaží se udržovat stejnou vzdálenost) a současně odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě

Další možná cvičení závisí na improvizaci a fantazii trenéra – při zachování zásad bezpečnosti. Autoři předem děkují za případné náměty a připomínky.

Kontakt: Dr.RNDr. J.Zháněl, Českobratrského 35, 79601 Prostějov, tel. +420777/678970