Home | 25. Sympozium Tennis Europe v Portugalsku

April 4, 2009

PEDALO – TRÉNINKOVÉ NÁČINÍ PRO ROZVOJ KOORDINACE A ROVNOVÁHY

Úvod
Pedalo je tréninkový a diagnostický prostředek pro rozvoj koordinace a rovnováhy – je to vlastně vozíček o šesti kolech, která jsou spojena pomocí dvou nášlapných plošin(viz obrázek). Dovolujeme si učitelům, trenérům, rodičům i sportovcům nabídnout některá cvičení pro využití pedala ve škole, v tréninku i v rodině.

Pedalo lze použít jako výborný tréninkový prostředek pro rozvoj koordinace a rovnováhy. Jeho užití oživuje a zpestřuje trénink, zábavnou formou je možno dosáhnout požadovaného účinku – tedy rozvoje celkové koordinace pohybu a rozvoje dynamické rovnováhy, jejichž význam pro řadu sportů je nepochybný.

Cvičení s pedalem je vhodné zařazovat do úvodní části tréninku. Doba cvičení na pedalu by neměla přesáhnout 20 minut. Užití pedala je rovněž dobrým testem tzv. docility (motorické neboli pohybové učenlivosti) u osob, které se s ním seznamují poprvé. Někdo se správný způsob pohybu naučí po třech pokusech, někdo s tím má problémy delší dobu – je to signál o úrovni pohybové (motorické) učenlivosti. Po opakovaném provádění dochází ke stabilizaci výkonnosti. Pedalo je výborný tréninkový prostředek a cvičení na něm děti baví. Při užití pedala v tréninku je třeba dodržovat dále uvedené zásady bezpečnosti.

Zásady bezpečnosti
Pedalo užívejte pokud možno v tělocvičně či v hale na rovném povrchu (linoleum, koberec, guma – ne na venkovních površích)
První pokusy je vhodné provádět s dopomocí trenéra (držení za ruku)
Nejdříve se zaměřte na nácvik správné techniky jízdy na pedalu: pokrčená kolena, snížené těžiště těla, mírný předklon, udržování rovnováhy za pomocí rukou
Je vhodné začínat nejdříve pomalou jízdou vpřed po kratší dobu
Doporučuje se postupovat od jednodušších cviků ke složitějším
Cviky je nutno provádět ve sportovní obuvi – nikdy naboso
Pedalo je určené pro osoby s hmotností do asi 80 kg
Při zablokování pedala nepoužít násilného narovnání (nebezpečí poškození)

PŘEHLED CVIČENÍ NA PEDALU

Cvičení jednotlivců:
1. Jízda vpřed

  • s dopomocí trenéra

s tyčemi jako oporou na stanovenou vzdálenost
na vzdálenost na čas

2. Jízda vzad
s dopomocí trenéra
s tyčemi jako oporou
na stanovenou vzdálenost
na vzdálenost na čas

Modifikace při jízdě vpřed a vzad (ztížení)
ruce v bok
ruce spojené za zády
ruce v týl
zavázané oči (s doprovodem trenéra)

3. Cvičení s míčem (na volejbal, tenis či gumový)
jízda vpřed i vzad s míčem v rukou
za jízdy odhazovat míč trčením trenérovi
za jízdy hod míčem přes hlavu vpřed a vzad
za jízdy hod míčem jednoruč (levá, pravá)
za jízdy driblování míčem o zem
za jízdy házení a chytání míčem (levá, pravá)

  • za jízdy žonglování tenisovými míčky (2 popřípadě 3)


4. Jízda s tenisovou raketou vpřed a vzad za jízdy odrážení míče forhendem
za jízdy odrážení míče backhandem
za jízdy střídání forhendu a backhandu
za jízdy odehrání forhendu či backhandu na trenéra (nejde techniku)

trenér nahraje míč, hráč jej odehrává forhendem či backhandem ( výměny)

II. Cvičení dvojic
Jízda vpřed ve dvojici
hráči se při jízdě drží za ruce (dbát na bezpečnost)

Jízda vzad ve dvojici

  • hráči se při jízdě drží za ruce (dbát na bezpečnost)


Modifikace pro jízdu vpřed i vzad: jedna ruka v bok
3. Cvičení ve dvojici s míčem

  • dvojice stojí na pedalech proti sobě (3 až 4 metry) a hází si míčem

hráči se pomalu přibližují a házejí míčem za jízdy hráči se pomalu vzdalují a házejí míčem za jízdy
jeden hráč jede vpřed, druhý vzadu a házejí míčem za jízdy
hráči provádějí hody trčením, přes hlavu, jednoruč (levá, pravá)
hráči střídavě driblují a odhazují míč protihráči
hráči házejí se dvěma míči; každý má jeden a házejí oba současně

4. Cvičení s tenisovou raketou ve dvojicích
hráči stojí na pedalech proti (3 až 4 metry) a odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě
hráči se na pedalech plynule přibližují a vzdalují a současně odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě
jeden hráč jede vpřed, druhý vzad (snaží se udržovat stejnou vzdálenost) a současně odehrávají míč forhendem či backhandem a střídavě

Další možná cvičení závisí na improvizaci a fantazii trenéra – při zachování zásad bezpečnosti. Autoři předem děkují za případné náměty a připomínky.

Kontakt: Dr.RNDr. J.Zháněl, Českobratrského 35, 79601 Prostějov, tel. +420777/678970