Testování | Home

September 9, 2017

Školení tenisových trenérů

Školení tenisových trenérů probíhá ve třech stupních: Trenér 3. třídy: školení trenérů 3. třídy realizují jednotlivé oblastní tenisové svazy, přehled termínů, zodpovědné osoby, místa a regionu je možno najít na titulní stránce webu ČTS (), kde je možno se i přihlásit. Školení probíhá formou dvou víkendových bloků (2× pátek až neděle) a je zakončeno závěrečnými teoretickými a praktickými zkouškami. Průkaz trenéra 3. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 2. třídy, neopravňuje však k vydání živnostenského listu.

Trenér 2. třídy: školení trenérů 2. třídy realizuje z pověření Českého tenisového svazu jeho Metodická komise, informace je možno najít na titulní stránce (), kde se lze i přihlásit. Školení probíhá ve dvou etapách – Obecná část (5 dní) a Specializace (6 dní) v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově. Uchazeči o zařazení se mohou průběžně přihlašovat přes web Českého tenisového svazu (http://www.czte­nis.cz/skoleni) a spolu s přihláškou musí splnit následující předpoklady: (1) vlastnit platný průkaz trenéra 3. třídy získaný před 12 měsíci či dříve, minimální věk 20 let v době zahájení školení, úspěšné absolvování praktických přijímacích zkoušek z tenisových dovedností, vyplnit dotazník o dosavadní aktivní trenérské činnosti (v přihlášce). Absolventům VŠ tělovýchovného směru je možno na základě předloženého dokladu o ukončeném vzdělání uznat obecnou část školení a upravit výši poplatku za školení. Účastníky školení vybírá MK ČTS na základě předložených dokladů, počet uchazečů je omezen na 45 osob. Školení probíhá internátní formou fakultativně lze volit variantu s nebo bez ubytování a stravy. Poslední den specializace se konají závěrečné zkoušky z metodických výstupů; písemná zkouška z teorie (test) probíhá elektronickou formou. Úroveň tenisových dovedností, zkouška z metodických výstupů a zkouška z teorie jsou hodnocený známkou 1 (nejlepší) až 4 (neuspěl/-la). Obecná část je zajišťována kvalifikovanými lektory z tělovýchovných vysokých škol, specializace lektory ČTS. Průkaz trenéra 2. třídy je předpokladem pro přijetí do školení trenérů 1. třídy, opravňuje k vydání živnostenského listu.

Trenér 1. třídy: školení trenérů 1. třídy realizují na základě smlouvy s Českým tenisovým svazem FTVS UK v Praze a FSpS MU v Brně. Studium je dvouleté, obsahuje předměty obecného základu (např. biomechanika, psychologie, sportovní trénink, fyziologie, regenerace, výživa, atd.) a výuku specializace. Výuka obecného základu probíhá formou přednášek, výuka specializace probíhá formu přednášek a praxe. Podmínkou pro přijetí do studia je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou, průkaz trenéra 2. třídy získaný před 12 měsíci či dříve, úspěšné absolvování přijímací zkoušky z tenisových dovedností (s přihlédnutím k výsledkům závěrečných zkoušek pro II. třídu). Podrobné informace jsou na www stránkách ČTS a FTVS Praha a FSpS Brno.