Symposium Tennis Europe 2008 v Londýně | Home | Symposium Tennis Europe 2010 v Moskvě

January 6, 2011

INFORMACE O ŠKOLENÍ TRENÉRŮ TENISU II. TŘÍDY 2011

Metodická komise ČTS oznamuje, že školení trenérů 2. třídy proběhne v areálu Národního tenisového centra Morava v Prostějově ve dvou etapách: 18. – 22. 4. 2011 obecná část; 19. – 25. 9. 2011 specializace.
Přihlášku a vyplněný dotazník zašlete nejpozději do 25. února 2011 na sportovní úsek Českého tenisového svazu (Pavlína Kordová, , tel.: 222 333 405, mobil: 777 922 383) spolu s kopií průkazu trenéra tenisu III. třídy (v době zahájení školení musí mít uchazeč minimálně 20 let a vlastnit trenérský průkaz III. třídy minimálně 1 rok). Pokud není splněna některá z podmínek, uchazeč (-ka) nebude přijat!!! Absolventům oboru Tělesná výchova na Vysoké škole některé z Univerzit v ČR je možno na základě předložení kopii dokladu o ukončeném vzdělání uznat obecnou část školení (2. –5. den) a upravit cenu za školení na 17 000 Kč.
Účastníky školení vybere Metodická komise Českého tenisového svazu na základě předložených dokladů do 15. března 2011 a zašle jim elektronicky (emailem) informaci o přijetí. Počet uchazečů je omezen na 45 osob, při vyšším počtu zájemců bude kritériem pro přijetí doba od vystavení průkazu trenéra III. třídy.
I. program jarní části
1. den: 10 – 12h rozehrání (není povinné).
12–13h prezentace (nutno předložit průkaz trenéra III. třídy, průkaz totožnosti, doklad o zaplacení poplatku za školení).
13 – 14h oběd a informace ke vstupním zkouškám z tenisových dovedností
14 – 17h vstupní zkoušky z tenisových dovedností, 18 – 19h vstupní informace ke školení
2. – 5. den: obecná část
Účastníkům, kteří nesplní vstupní zkoušku z tenisových dovedností, bude vrácen zaplacený poplatek za školení po odečtení nákladů na 1. den ve výši 1000 Kč.
II. program podzimní části
6. – 12. den výuka specializace + metodické výstupy
Výuka bude probíhat cca 10 vyučovacích hodin denně s přestávkou na oběd a večeři, účast na výuce je povinná. Školení probíhá internátní formou, tedy včetně ubytování a stravy (výjimky nejsou možné). Poslední den specializace se konají závěrečné zkoušky z metodických výstupů; písemná zkouška z teorie (test) proběhne asi za 1 měsíc (současně v Prostějově a v Praze). Úroveň tenisových dovedností, zkouška z metodických výstupů a zkouška z teorie jsou hodnocený známkou 1 (nejlepší) až 4 (neuspěl/-la).
Obecná část je zajišťována vyučujícími z tělovýchovných fakult, specializace lektory ČTS. Ubytování a strava je zajištěna v hotelu Tennis Club v Prostějově.

Cena školení v roce 2011 je stanovena na 21 000 Kč (výuka, ubytování, strava, kurty, studijní literatura) a je nutno ji uhradit po obdržení informace o přijetí na číslo účtu, které bude zasláno spolu se zprávou o přijetí nejpozději do 15. 4. 2011. Kopie požadovaných dokladů předloží frekventanti při prezentaci 18. 4. 2011.


Za MK ČTS     Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr., předseda MK ČTS
Praha/Prostějov 4. 1. 2011